Týdenní plán od 12. 9. do 16. 9. 2016

Čtení

 • Rozvoj vyjadřování, zrakového vnímání, myšlení
 •  Opakování písmene S 
 • Vyvození písmene L

Psaní

 • Kreslené cviky k uvolňování ruky

Matematika

 • Číselná řada 1 – 5
 • Čtení čísel

Prvouka

 • Školní režim

Pracovní vyučování

 • Vystřihování, lepení

Výtvarná výchova

 • Otiskování – barvy

Hudební výchova

 • Hudební hry – zvuk, tón

Tělesná výchova

 • Smluvené pokyny, znamení, bezpečnost
 • Hry s pohybem

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve čtvrtek 15. 9. v 16:15 jsou informativní třídní schůzky – účast nutná.
Český jazyk Matematika  Prvouka
 Písmenko S   Předmatematické představy  Prostorová orientace

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top