Týdenní plán od 12. 9. do 16. 9.

 

Český jazyk

 • Slova spisovná, nespisovná, synonyma, slova citově zabarvená
 • Literatura – spisovatel a básník, četba pohádek

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Zaokrouhlování, numerace do 1 000, jednotky délky
 • Geo – rovnoběžky, různoběžky, průsečík

Vlastivěda

 • ČR – státní symboly, zákony, historické země, člen EU

Přírodověda

 • Neživá příroda – voda, vzduch
 • Telefonní čísla, evakuace, evakuační zavazadlo

Pracovní činnosti

 • Sběr přírodnin

Výtvarná výchova

 • Volné zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Nácvik písně Sluníčko zachází za hory

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

Třídní schůzka ve čtvrtek 15. 9. v 16.15 hod. ve třídě

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 Procvičování učiva

Jazyk český  Vlastivěda  Angličtina
Význam slov   ČR Školní věci
    Alphabet
  Alphabet quiz
    Alphabet -game
Back To Top