Týdenní plán od 12. 12. do 16. 12. 2016

Český jazyk

 • Podstatná jména – rod, číslo, pádové otázky.
 • Procvičování vyjmenovaných slov po B, L.
 • Povídky – postavy, děj, prostředí.
 • Písanka č. 1.
 • Sloh – příprava na Vánoce.

Anglický jazyk

 • All about me! (Všechno o mně), A letter to my penfriend (dopis kamarádovi).
 • Opakování učiva unit 1-3.

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení.
 • Zaokrouhlování na desítky.
 • Procvičování sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100.
 • G: trojúhelník a čtverec.

Prvouka

 • Pověsti, zvyky a tradice.

Pracovní činnosti

 • Vánoční dekorace.

Výtvarná výchova

 • Vánoční dekorace.

Hudební výchova

 • Zpěv a poslech koled.

Tělesná výchova

 • Rozvoj odrazové síly nohou, švihadlo, můstek.
 • Míčové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Doplňte dětem chybějící pomůcky.
 • 14. 12.  v 18 hod. Česko zpívá koledy.
 • Děti si do 20. 12. donesou dáreček pro kamaráda na besídku – hodnota kolem 50,- Kč.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Rod podst. jmen Násobení a dělení
Pády podst. jmen Sčítání a odčítání do 1000
Back To Top