Týdenní plán od 12. 12. do 16. 12.

Čtení

 • Slabikář str. 16, 17
 • Opakování str. 14, 15
 • Skládání slov ze slabik ve složce
 • Skládání na tabulky

Psaní

 • Opis a přepis
 • Diktát slabik
 • Nácvik psaní slov

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 6
 • Ma 1 – str. 32
 • Ma 2 str. 1
 • Matematické diktáty – děti píší jen výsledky

Prvouka

 • Svátky a tradice

Pracovní vyučování

 • Vánoční ozdoby

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení smyslů pro výtvarný rytmus

Hudební výchova

 • Koledy
 • Hra na orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Akrobacie
 • První pomoc

Doplňující informace pro rodiče

Některé děti nemají obalený Slabikář a ostrouhané tužky. Skládejte slabiky ze složky ve slova.

                           

Back To Top