Týdenní plán od 12. 10. do 16. 10. 2015

Čtení

 • Čtení slabik ma, mo, me, mi, mu
 • Čtení slov i prvních vět – ŽA str. 11
 • Hláska a písmeno L,l

Psaní

 • Uvolňovací cviky

Matematika

 • Sčítání v oboru čísel do 3
 • Porovnávání čísel
 • Slovní úlohy
 • PS str. 15

Prvouka

 • Podzim
 • Sad, zahrada , pole

Pracovní vyučování

 • Stříhání, trhání, vytrhávání

Výtvarná výchova

 • Kresba ovoce

Hudební výchova

 • Správné dýchání a správná výslovnost
 • Píseň Myš

Tělesná výchova

 • Závodivé hry
 • Taneček Měla babka

Doplňující informace pro rodiče

Prosím, doplaťte příspěvek SRPDŠ 150 Kč.

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český              Matematika   Prvouka    
čteme slabiky Sčítáme do 3 Ovoce a zelenina
hláska a písmeno L,l Počítáme zvířátka  
     

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top