Týdenní plán od 12. 10. – 16. 10. 2020

Český jazyk

 • Odvozování slov, pravopis souhláskových skupin
 • Čtení – povídka, ilustrátoři

Český jazyk – sloh

 • Vypravování, osnova

Anglický jazyk

 • Podle EduPage

Matematika

 • Přímá úměrnost
 • Řešení jednoduchých slovních úloh
 • Písemné násobení 3, 4 cifer. činitelem
 • Geo – obvod trojúhelníka

Vlastivěda

 • Národní obrození
 • Kulturní život v 19. století

Přírodověda

 • Elektrické spotřebiče a přístroje
 • Látky vodivé a nevodivé

Informatika

 • Společenský tok informací, zdroje informací

Pracovní činnosti

 • Podzimníčci – dýně

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření věcí  – tvar, prostorové vyjádření

Hudební výchova

 • Nácvik písně – rytmus, taktování

Tělesná výchova

 • Základní cviky seřazené do ucelené sestavy, míč. hry

Doplňující informace pro rodiče

Zrušení plánované cesty do planetária – možná se to podaří později. Kontrolujte platby, známky a zadávané úkoly.

Všichni žáci si zapisují také další informace do svých úkolníčků.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 Slovní úlohy  Jazyk český  Vlastivěda
 Písemné dělení  Opakování  Obrození

 

Back To Top