Týdenní plán od 5. 10. do 9. 10. 2020

Český jazyk

 • Předpony a přípony
 • Vyjmenovaná slova
 • Větný rozbor

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu

Anglický jazyk

 • Podle zadání na EduPage

Matematika

 • Písemné násobení
 • Jednotky hmotnosti, času
 • Geo – opakování čtverec a obdélník, jejich úhlopříčky
 • Geo – trojúhelník

Vlastivěda

 • Popis činnosti

Přírodověda

 • Energetické suroviny

Informatika

 • Psaní Zav, úprava textu

Pracovní činnosti

 • Práce s kartonem

Výtvarná výchova

 • Otisk listů –  tempery

Hudební výchova

 • Hymna ČR –  poslech, vznik a historie

Tělesná výchova

 • Posilovací cvičení, šplh, přeskoky švihadla, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte přípravu učebnic a pomůcek podle rozvrhu, žáci mají zbytečně vše denně, udržujte čistotu roušek – sáčky na odkládání apod.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Písemné násobení  Jazyk český  Vlastivěda  Přírodověda
Rovnice  Předpony  Opakuj  Horniny a nerosty
Back To Top