Týdenní plán od 11. do 15. dubna

Český jazyk

 • slabiky vě, mě
 • procvičování slovních druhů
 • str. 92-94

Čtení

 • plynulé čtení s intonací
 • čtení s porozuměním
 • str. 63-66

Psaní

 • trénování spojů jednotlivých písmen a slabik
 • str. 20

Matematika

 • násobení a dělení čísly 2, 3
 • matematický diktát
 • procvičování +, – do 100
 • počítání na fólii
 • rýsování a měření úseček

Prvouka

 • hospodářská zvířata
 • str. 52-53, PS str. 60
 • vycházka

Pracovní vyučování

 • tvarování hmoty, modelování

Výtvarná výchova

 • vyjádření skutečnosti

Hudební výchova

 • hry na tělo

Tělesná výchova

 • pravidla hry vybíjená

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí jedeme do divadla, vhodně děti oblékněte. S sebou si do školy přinesou pouze přezůvky, svačinu, pití. Předpokládaný návrat po 12. hodině.

Denně trénujte násobení a dělení zpaměti.

Back To Top