Týdenní plán od 11. 9. do 15. 9. 2023

Český jazyk

 • Opakování abecedy, řazení slov
 • Psaní u, ú, ů
 • Vypravování, obrázková osnova
 • str. 6-9
 • Čt – str. 4-7

Anglický jazyk

 • Pozdravy: hello, goodbye, hi, bye, good morning + fráze How are you? Fine, so so, bad, terrible. (class book – str. 4)
 • Představování: What’s your name? My name’s …, I’m … + Who’s this? It’s … (class book – str. 4, 5, activity book – str. 2
 • Čísla 1-10, fráze How old are you? (class book – str. 6, activity book – str. 4, 5)

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100
 • Opakování násobilky 0 – 5
 • Slovní úlohy
 • str. 2-4

Prvouka

 • Škola, vyučování
 • PS str. 1-3
 • Vycházka

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodním materiálem

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyžití při hře s barvou vzniklých náhodností a představ

Hudební výchova

 • Nácvik písně Září
 • Správné dýchání a frázování

Tělesná výchova

 • Turistická vycházka, zdolávání přírodních překážek

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 12. 9. strávíme celé dopoledne venku v přírodě – info na Edupage.

Prosím o obalení sešitů a učebnic, dokoupení potřebných pomůcek.

Děti si chystají věci dle rozvrhu.

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Seřaď podle abecedy +, – do 100 Cesta do školy
Doplň u, ú, ů Násobení i dělení 2 Dopravní značky
Vyber správně u, ú, ů Násobení a dělení 3 Pravidla pro chodce
Procvičuj Násobení a dělení 4 Škola – opakuj
Druhy vět Násobení a dělení 5
Seřaď věty Násobení, dělení 0-5 Září

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top