Týdenní plán od 18. 9. do 22. 9. 2023

Český jazyk

 • Psaní i, í/y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách
 • Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • Pozdrav, představení se
 • str. 10-14
 • Písanka str. 4-7
 • Čtení str. 8-12

Matematika

 • Opakování a upevňování násobilky do 50
 • Písemné a pamětné sčítání a odčítání do 100
 • str. 5-7
 • G – bod, přímka – str. 2-3

Anglický jazyk

 • Čísla (prac. sešit: str. 6/1, 5/1)
  How old are you? (prac. sešit: str. 4)
  Rozhovory (prac. sešit: str. 6/2)

Prvouka

 • Cesta do školy, emoce
 • str. 8-9, PS str. 4-6

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – kvalita stříhání

Výtvarná výchova

 • Poznávání a zachycování podob přírody

Hudební výchova

 • Notová osnova, houslový klíč, taktová čára, délky not
 • Ach, synku, synku

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

V úterý jedeme opět plavat – děti si vezmou pouze pouzdra, svačinu, pití, čip na oběd a věci na plavání.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Hv + AJ
Doplň i, í/y, ý Násobení a dělení 5 Cesta do školy Září
Tvrdé, měkké souhlásky Násobení, dělení 0-5 Dopravní značky Beskyde, Beskyde
Procvičuj +, – do 100 Pravidla pro chodce Ach synku, synku
Doplň dě, tě, ně G – bod Test – chodec Numbers
Doplň bě, pě, vě, mě G – přímka Trénuj Aj

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top