Týdenní plán od 11. 5. do 15. 5. 2015

Český jazyk

 • Procvičování probraného učiva – párové souhlásky (b-p, d-t, ď-ť, h-ch), slova spisovná a nespisovná, slovní druhy.

Čtení

 • Plynulé čtení s porozumněním.

Psaní

 • Přepis, opis slov a vět, diktát.

Matematika

 • Násobení a dělení 2, 3 – procvičování, řešení slovních úloh.

Prvouka

 • Přednášky – mykologa a ornitologa.

Pracovní vyučování

 • Práce s krepovým papírem.

Výtvarná výchova

 • Vyjádření své představy, využití fantazie.

Hudební výchova

 • Pohyb podle hudby, noty.

Tělesná výchova

 • Hry s níčem, nářadím.

Doplňující informace pro rodiče

 • Vybíráme 300,- Kč na výlet.
 • Denně kontrolujte pomůcky, procvičujte čtení a násobilku.
 • V úterý a ve středu se děti zúčastní přednášky s mykologem a ornitologem.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Párové souhlásky Násobení a dělení 3  Houby
Back To Top