Týdenní plán od 11. 4. do 15. 4. 2022

Český jazyk

 • Souvětí, spojovací výrazy
 • Vyjmenovaná slova
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Dle pokynů vyučujícího

Matematika

 • Celek, část, zlomek
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Karel IV.

Přírodověda

 • Živočichové – hospodářská zvířata

Informatika

 • Dle pokynů vyučujícího

Pracovní činnosti

 • Kašírování – výroba kuřete, kohouta

Výtvarná výchova

 • Ekosystémy

Hudební výchova

Nácvik písně

Pantomima – pohyb s hudbou

Tělesná výchova

 • Taneční kroky – skočný, přísuvný
český jazyk matematika přírodověda dopravní výchova
doplň správně zlomky Ekosystém lidských obydlí cyklista
slovní druhy geometrie křížovka testy
věta jednoduchá a souvětí obvody
vyjmenovaná slova zlomky 1
Back To Top