Týdenní plán od 18. 4. do 22. 4. 2022

Český jazyk

 • Souvětí
 • Podmět a přísudek

Český jazyk – sloh

 • Vyhledávání v textu

Anglický jazyk

 • Dle zadání vyučujícího

Matematika

 • Polovina, čtvrtina, desetina
 • Slovní úlohy
 • Rýsování obdélníku a čtverce

Vlastivěda

 • Karel IV
 • Jan Hus

Přírodověda

 • Volně žijící zvířata v okolí lidských obydlí

Informatika

 • Dle zadání vyučujícího

Pracovní činnosti

 • Dopravní výchova – zdravověda

Výtvarná výchova

 • Dekorativní tvorba v bytovém prostředí

Hudební výchova

 • Poslech

Tělesná výchova

 • Plavání
český jazyk matematika
věta jednoduchá a souvětí zapiš zlomek dopravní značky
podmět a přísudek přiřaď správně dopravní testy
podmět a přísudek 2 zlomky cyklista
Back To Top