Týdenní plán od 4. 10. do 8. 10 2010

Český jazyk

 • odvozování slov pomocí přípon a předpon str. 15-16
 • opakovaní výjmenovaných slov

Český jazyk – sloh

 • Popis předmětu

Anglický jazyk

 • Popis člověka

Matematika

 • Jednotky hmotnosti str. 27-28
 • Vlastnosti násobení str.25-26
 • Pamětné násobení a dělení 10, 100, 1 000 str. 21
 • Písemné násobení a dělení
 • Geometrie: čtverec, obdélník a jeho úhlopříčky str. 22-23

Vlastivěda

 • Národní obrození

Přírodověda

 • Semenné rostliny
 • Houby

Pracovní výchova

 • Makety budov – karton

Výtvarná výchova

 • Strom pohádek

Hudební výchova

 • Hudební hra – otázka, odpověď
 • Na tom bošileckým mostku

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky, hod míčkem

Doplňující informace pro rodiče

Několik žáků ve třídě nemá stále obaleny některé učebnice.

Žaci zapomínají pomůcky do vyučování a nepíší domácí úkoly.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top