Týdenní plán od 10. 12. do 14. 12. 2012

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem.
 • Podstatná jména a vyjmenovaná slova.
 • Učebnice str. 60-65.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování.

Anglický jazyk

 • A letter to a penfriend.
 • Sloveso HAVE GOT.

Matematika

 • Rovnice.
 • Písemné dělení 2 cif. dělitelem a slovní úlohy na dělení.
 • Průměrná rychlost.
 • Geometrie: obsahy obdélníku a čtverce.
 • Učebnice str. 14-19.

Vlastivěda

 • 2. sv. válka.

Přírodověda

 • Obratlovni – ryby, obojživelníci, plazi a ptáci.

Pracovní činnosti

 • Papírožez.

Výtvarná výchova

 • Proporce lidského těla.

Hudební výchova

 • Koledy.
 • PO: J. J. Ryba.

Tělesná výchova

 • Překážkový běh.
 • Sportovní hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 18. 12. pojedem do Krnova do kina. Vstupné – 50,- Kč, autobus platí SRPDŠ.
 • Pošlete po dětech přihlášky na lyžařský kurz.
 • V pátek 21. 12. budeme mít besídku – děti si připraví dárek pro kamaráda a přinesou občerstvení.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top