Týdenní plán od 3. 10. do 7. 10. 2022

Český jazyk

 • Stavba slova – procvičování
 • Předpony a předložky
 • Pravopis souhláskových skupin
 • Kniha a čtenář

Český jazyk – sloh

 • Adresa

Anglický jazyk

 • Procvičování slovní zásoby

Matematika

 • Pamětné násobení, dělení, sčítání a odčítání
 • Dělení se zbytkem
 • Jednotky času
 • G: vzájemná poloha přímek, střed úsečky

Vlastivěda

 • Světové strany
 • Podstata a účel map, plány, poledníky, rovnoběžky
 • Měřítko map, barvy na mapách

Přírodověda

 • Horniny a nerosty

Informatika

 • Ikona, zástupce, pracovní plocha, okno, aplikace
 • ZAV

Pracovní činnosti

 • Ikona, zástupce, pracovní plocha, okno, aplikace

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti

Hudební výchova

 • Rytmus 2/4, 3/4
 • Noty
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Nízký start, sprint
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím, obalte zbývající učebnice.
 • Kontrolujte se dětmi pomůcky na jednotlivé dny. Často chybí pracovní sešity, pravítka a překontrolujte kružítka.
 • Zkontrolujte s dětmi přístup na školní email. Případné problémy mi nahlaste.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Předpony bez-, roz-, vz-; předpona x předložka, zdvojené souhlásky, pě, vě/vje, bě/bje,

Čas, dělení se zbytkem 1, dělení se zbytkem 2, převody ,pamětné +, -; 

Mapa, světové strany, svět. strany 2, směrová růžice,

Horniny a nerosty , žula, půda, opakování na test,

 

 

Back To Top