Týdenní plán od 10. 10. do 14. 10. 2016

Čtení

 • Opakování písmen S,L,M,P,A
 • Opakování slabik SA,LA,MA,PA
 • Hláska a písmeno O
 • Čtení slabik SO,LO,MO,PO

Psaní

 • Kapka
 • Obtahování a,o

Matematika

 • Odčítání v oboru čísel do 3
 • Porovnávání do 5

Prvouka

 • Podzim – znaky podzimu

Pracovní vyučování

 • Vitráž – list

Výtvarná výchova

 • Moře – tempera

Hudební výchova

 • Hudební hry, pochod, zvuky kolem nás,
  poslech: Hodiny

Tělesná výchova

 • Manipulace s různými druhy míčů, pohybové
  hry

Doplňující informace pro rodiče

1.  Sbíráme vršky a baterie.

2.  Děti již nosí do školy flétny, až bude mít flétnu víc než
polovina, začneme hrát. 

3.  Ve čtení stále upevňujeme znalost všech 4 tvarů nového
písmene, ale slabiky čteme již bez rozkladu.

Odkazy
k procvičování učiva

Český jazyk

Matematika

Písmeno O  
 Čtení prvních slabik

Sčítání
a odčítání
   Odčítání hrou

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

 

Back To Top