Týdenní plán od 10. 10. do 14. 10. 2016

Český jazyk

 • Pravopis souhláskových skupin
 • Vyjmenovaná slova

Český jazyk – sloh

 • Popis osoby

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Násobení 
 • Dělení jednociferným dělitelem

Vlastivěda

 • Mapy, plány
 • Poledníky, rovnoběžky

Přírodověda

 • Vlastnosti látek – délka, hmotnost

Pracovní činnosti

 • Výrobek z hlíny

Výtvarná výchova

 • Pozorování a volné zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Hra na Orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Cvičení s míči
 • Cvičení se švihadly

Doplňující informace pro rodiče

matematika

český jazyk

násobení vyjmenovaná slova
Back To Top