Týdenní plán 17. 10. do 21. 10. 2016

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po b, l
 • Předložky, předpony

Český jazyk – sloh

 • Oslovení, omluva, prosba

Anglický jazyk

 • Happy familys – numberc

Matematika

 • Násobení a dělení jednocif. čísel
 • Čísla do 10 000

Vlastivěda

 • Barvy na mapách
 • Orientace v přírodě podle mapy

Přírodověda

 • Vlastnosti látek – teplota, objem, čas

Pracovní činnosti

 • Práce s hlínou

Výtvarná výchova

 • Malba barvami

Hudební výchova

 • Délka, síla, barva a výška tónu

Tělesná výchova

 • Cvičení se švihadly
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

                          Grčková Ludmila, třídní učitelka

matematika

český jazyk

angličtina

dělení se zbytkem vyjmenovaná slova Family
    Numbers
    Test
Back To Top