Týdenní plán od 10. 1. do 14. 1. 2022

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu středního
 • Kontrolní práce za 1. pololetí
 • Text – přednes zpaměti

Sloh

 • Popis podle obrázkové osnovy
 • Příprava na písemnou slohovou práci

Matematika

 • Čísla nad 10 000 – sčítání a odčítání
 • Kontrolní práce za 1. pololetí
 • Slovní úlohy
 • G – rovnoběžky, kolmice

Vlastivěda

 • Kraje ČR
 • Města ČR – památky, význam města

Přírodověda

 • Obratlovci – ptáci, ryby

Pracovní činnosti

 • Stavby z papírových krabic – roboti

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti – zimní sporty

Hudební výchova

 • Hudební nástroje
 • Poslech – j. Strauss

Tělesná výchova

 • Cvičení obratnosti, síly, pohyblivosti, rychlosti a koordinace

 • Tance

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top