Týdenní plán od 10. 1. do 14. 1. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět.
 • Hláska a písmeno K, k, Š, š.
 • Čtení s porozuměním.
 • Slabikář str. 35-40.

Psaní

 • Nácvik písmen p, t. Slabiky a slova s p.
 • Písanka 1. díl str. 32-36.
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát.

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-7.
 • Číslo a číslice 8.
 • Rozklad čísel.
 • Sčítání v oboru 0-8.
 • Slovní úlohy.
 • PS str. 21-27.

Prvouka

 • Části lidského těla.
 • Osobní hygiena, části dne.
 • PS str. 35-37

Pracovní vyučování

 • Záložka – šití.

Výtvarná výchova

 • Průběžné rozvíjení smyslů pro krásu přírody a vztah k životnímu prostředí.

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu.
 • Nácvik písně Písmenka.

Tělesná výchova

 • Cviky vedoucí ke správnému držení těla.

Doplňující informace pro rodiče

 • Při čtení doma dbejte na plynulost, šikovnější čtenáři trénují dodržování teček, otazníků za větou.
 • V matematice trénujeme pamětné počítání bez prstů.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ  
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                             Hv
Čtení s porozuměním Číselná řada do 8 Lidské tělo Písmenka
Co je na obrázku? Sčítání do 8 Denní činnosti
Je to tak? Rozklad 8
Slovní fotbal Pamětné počítání
Doplň písmenko Počítání s pejsky
Hláska a písmeno Š Piráti
Seřaď slova podle obrázků Naši ptáci (+ a – do 8)
Napiš slabiku Pyramidy
Back To Top