Týdenní plán od 1. 2. do 5. 2. 2016

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu mužského

Český jazyk – sloh

 • Telefonní rozhovor

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Písemné odčítání
 • G – kružnice, kruh

Vlastivěda

 • Nejstarší osídlení naší vlasti
 • Slované

Přírodověda

 • Ekosystém les – rostliny a živočichové

Pracovní činnosti

 • Sestavení zdravého jídelníčku

Výtvarná výchova

 • Vznik uměleckého díla

Hudební výchova

 • Rytmizace a melodizace říkadel

Tělesná výchova

 • Stoj na rukou

Doplňující informace pro rodiče

1. Zkontrolujte dětem obalené učebnice a sešity (mnohým to chybí).

2. Na jarní prázdniny si vysbírám sešity z vlastivědy a přírodovědy (ohodnotím úpravu).

Odkazy k procvičování učiva

Matematika Český jazyk Vlastivěda Přírodověda  
Písemné odčítání Rod muž. živ. Nejstarší osídlení + zápis Stromy a byliny lesa  
Kružnice, kruh Rod muž. neživ. Stěhování národů Poznáš živočicha?  
  Vzory r. mužského Dávní Slované Opakuj  
  Přiřaď, urči   Nauč se  

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top