Týdenní plán od 1. 2. do 5. 2. 2016

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen.
 • Přídavná jména měkká a tvrdá.

Český jazyk – sloh

 • Vyplňování tiskopisů.

Anglický jazyk

 • Opakování učiva.

Matematika

 • Desetinná čísla.
 • G: vlastnosti trojúhelníku.

Vlastivěda

 • Orientace na mapě Evropy.
 • Evropské státy a města.

Přírodověda

 • Kvetoucí rostliny.

Pracovní činnosti

 • Linoryt.

Výtvarná výchova

 • Základní tvary lineárního kresleného a plošného písma a vytváření krátkých nápisů.

Hudební výchova

 • Takt 4/4. 

Tělesná výchova

 • Lyžařský kurz.
 • Sportovní hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Na pondělí 1. 2. si žáci donesou vypraný cvičební úbor.
 • Na úterý 2. 2.  potřebují děti tenký černý fix – písmo.
 • Procvičujte s dětmi orientaci na mapě Evropy.
 • Od 8. 2. do 12. 2. 2016 mají žáci jarní prázdniny.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Přírodověda

Vlastivěda

Test Střední rod Tajenka Evropa povrch
Řešení Koncovky p. j. Byliny Evropa vodstvo
DČ sčítání Druhy přídavných jmen   Státy Evropy
Back To Top