Týdenní plán od 1. 12. do 5. 12. 2014

 

Český jazyk

 • Určování sloves – mluvnické kategotie
 • Základní skladební dvojice
 • Orientace v pravidlech a učebnicích
 • Čtení z čítanky, záznam do čtenářského deníku

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Age, Favourite things
 • To be, long, short form

Matematika

 • Písemné dělení dvojcif. dělitelem
 • Pamětné početní příklady
 • Obsahy geom. tvarů, jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Okupace, 2. světová válka
 • Rasismus, holocaust

Přírodověda

 • Rozmanitost života na Zemi
 • Základní oblasti Země

Pracovní činnosti

 • Papírová skládanka

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření pohádkové hlavy

Hudební výchova

 • Opakování a hodnocení znalosti písní
 • Hudební nauka

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

Bruslení v úterý 2. 12. – náhrada za pátek

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Jazyk český Procvičuj
Matematika Opakuj
Vlastivěda Dějiny
Back To Top