Týdenní plán od 1. 11. do 5. 11. 2021

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Vyjmenovaná slova po m, p opakování

Český jazyk – sloh

 • Popis obrázku

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 10 000
 • Slovní úlohy
 • Ge: kolmice

Vlastivěda

 • Významné obce a města v okolí

Přírodověda

 • Horniny a nerosty
 • Vlastnosti látek

Pracovní činnosti

 • Práce s modelovací hmotou

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti

Hudební výchova

 • Kánon – nácvik písně

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Pohybové hry
matematika český jazyk vlastivěda jiné
numerace do 10 000 vyjmenovaná slova po m video M. Al-ce Mozkovna
převody jednotek chytáky ve vyjm. slovech M. Al-ce z výšky Únikovka
porovnej význam vyjmenovaných slov
Back To Top