Týdenní plán od 1. 10. do 5. 10. 2012

Český jazyk

 • Odvozování předponami a příponami.
 • Psaní předpon s, z, vz.
 • Význam slov.
 • Slovní druhy.
 • Učebnice str. 18-21.

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu, formální úprava textu.

Český jazyk a literatura

 • Umělecký text, přednes textu.
 • Čítanka str. 14-17.

Anglický jazyk

 • Preposition, in, on under.
 • Plurals.
 • Whose? tvoření otázek.
 • Pracovní sešit str. 12-13.
 • Slovíčka 1 E, F, G, H.

Matematika

 • Písemné násobení 2, 3, 4 cif. činitelem.
 • Jednotky hmotnosti.
 • Slovní úlohy.
 • Učebnice str. 27-31.
 • GE: Úhel, trojúhelníková nerovnost.

Vlastivěda

 • Buditelé českého národa.
 • Vynálezy.
 • Učebnice str. 10-13.

Přírodověda

 • Neživá příroda.
 • Nerostní suroviny, rudy.

Pracovní činnosti

 • Práce s kartonem.

Výtvarná výchova

 • Vyjadřování morfologie při kresbě růstu rostlin a možnosti dotváření fantazií.

Hudební výchova

 • Hudební hra – otázka a odpověď.

Tělesná výchova

 • Turistika a pobyt v přírodě.

Informatika

 • Psaní ZAV.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Podle počasí plánuji cvičení v přírodě. Přesné informace dám vědět přes EL-KU.
 2. Vybírám 150 Kč na ZAV (děti píšou ve škole v informatice).
 3. Někteří ještě nemají zaplaceno SRPDŠ 150 Kč a výtvarku 50 Kč.
 4. Informace a známky kontrolujte pravidelně na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Předpony ob, v Pětiminutovky Slovíčka 1. D
Předložky s/se, z/ze Písemné násobení  Členy a, an
Předložky a předpony  Obvody  Slovíčka 1. E 
Vyjmenovaná slova Jednotky hmotnosti  Předložky 
Předložky a předpony  Online cvičení Předložky 
Online cvičení Rovnice Množné číslo
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA  
Test Obrození českého jazyka Věty
Podmínky života na Zemi  Buditelé – křížovka  Opičí píseň
  Vynálezy – křížovka  
  Vynálezy – prezentace  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top