Týdení plán od 24. 1. do 28. 1. 2020

Český jazyk

Vzory rodu středního

Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Popis podle obrázkové osnovy

Anglický jazyk

 • Dle zadání učitele

Matematika

 • Sčítání a odčítání
 • Násobení a dělení
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Kraje a města ČR
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Obratlovci
 • Bezobratlí

Informatika

 • Dle zadání učitele

Pracovní činnosti

 • Návrh robota na počítači

Výtvarná výchova

 • Zachycení děje – zimní sporty

Hudební výchova

 • Hudební nástroje
 • Lidské hlasy

Tělesná výchova

 • Kotouly vpřed, vzad
 • Pohybové hry
Český jazyk matematika vlastivěda
vzory rodu stř. sčítej přiřaď města první pomoc
kuře – pády geometrie cyklista
rod střední zaokrouhlování živočichové
Back To Top