Týdenní plán od 10. 1. 2022 do 14. 1. 2022

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu středního
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Popis podle obrázkové osnovy

Anglický jazyk

 • Dle zadání učitele

Matematika

 • Zaokrouhlování a porovnávání
 • Čísla nad 10 000
 • Slovní úlohy
 • Pravoúhlý trojúhelník

Vlastivěda

 • Kraje a města ČR
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Obratlovci a bezobratlí

Informatika

 • Dle zadání učitele

Pracovní činnosti

 • Práce se stavenicí

Výtvarná výchova

 • Kresba vycházející ze skutečnosti

Hudební výchova

 • Hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Taneční kroky
český jazyk matematika vlastivěda
přiřaď vzor plň úkoly krajská města
únikovka sčítání a odčítání Středočeský kraj
vzory rodu středního sčítej
Back To Top