Týdenní plán od 13. 3. do 17. 3. 2023

Český jazyk

 • Procvičování pravopisu – koncovky podstatných jmen
 • Knižní ilustrace a ilustrátoři

Český jazyk – sloh

 • Zpráva x oznámení

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferným činitelem
 • Rovnice, přímá úměrnost
 • G: osa a střed úsečky, pravoúhlý trojúhelník, obvod trojúhelníku

Vlastivěda

 • Velká Morava
 • Počátek křesťanství

Přírodověda

 • Ekosystém louka

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Pokusy a pozorování

Výtvarná výchova

 • Řešení plošné kompozice s uplatněním kontrastu, tvaru, barev

Hudební výchova

 • Noty opakování
 • Intonace dle not

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Zkontrolujte dětem pomůcky na rýsování. Opravte kružítka, pentilky a dokupte pravítka.
 • Vybíráme 600,- Kč na výlet.
 • Akce: březen – bruslení, duben – knihovna Krnov, červen – školní výlet.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Koncovky podst. jmen: rod mužský, rod ženský, rod střední,

Trojúhelníková nerovnost, násobení 10, 100 a 1 000; dělení, písemné násobení 2 cif. činitelem,

Století, starší doba kamenná, doba bronzová, doba železná, Slované, Velká Morava, video,

Louka: prezentace, rostliny, živočichovépoznávačka,

 

Back To Top