Týdenní plán od 4. 10. do 8. 10. 2021

Český jazyk

 • Odvozování předponami a příponami
 • Vyjmenovaná slova
 • Formální úprava textu umělecký text, přednes textu

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu

Anglický jazyk

 • Procvičování učiva

Matematika

 • Pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení
 • Jednotky délky a hmotnosti
 • G: čtverec, obdélník, trojúhelníky

Vlastivěda

 • Osvícenství
 • Tereziánské a josefínské reformy

Přírodověda

 • Planetárium Ostrava
 • Energetické suroviny, člověk a energie

Informatika

 • Psaní ZAV
 • Části počítače

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem a kartonem

Výtvarná výchova

 • Vyjadřování morfologie při kresbě růstu rostlin a možnosti dotváření fantazií

Hudební výchova

 • Hudební hra – otázka, odpověď
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Vytrvalý běh, posilovací cviky

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 6. 10.  jedeme do Planetária v Ostravě, vybíráme 100,- na vstupné, autobus platí SRPDŠ, podrobnosti zašlu na EDuPague.
 • Na SRPDŠ vybíráme 200,- na rodinu.
 • Dokupte chybějící pomůcky, sešity a obalte s dětmi učebnice.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Vyjmenovaná slova , tvoření slov , zdvojené souhlásky1 , zdvojené souhlásky 2

Zaokrouhlování čísel, písemné dělení, velká násobilka 1, velká násobilka 2

Horniny a nerosty

České země za vlády Habsburků, historie – opakování

 

Back To Top