Týdenní plán od 11. 10. do 15. 10. 2021

Český jazyk

 • Odvozování předponami a příponami
 • Umělecký text, přednes textu

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu

Anglický jazyk

 • Alphabet

Matematika

 • Písemné násobení 2, 3, 4 cif. činitelem
 • G: čtverec, trojúhelník-obvod

Vlastivěda

 • Národní obrození

Přírodověda

 • Elektrické přístroje a spotřebiče
 • Látky vodivé a nevodivé

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Práce s papíru

Výtvarná výchova

 • Vyjadřování morfologie při kresbě růstu rostlin a možnosti dotváření fantazií

Hudební výchova

 • Intonace 8. stupeň a spodní 5. stupeň

Tělesná výchova

 • Hod
 • Posilovací cviky

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Předpony s-/z-; předložky s/z; vyjmenovaná slova; slovní druhy

Písemné násobení; převody hmotnosti; 

Národní obrození; tajenka

Člověk a energie; jaderná elektrárna

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top