5. A – týdenní plán od 22. března do 26. března 2010

Český jazyk

 • Druhy číslovek.
 • Procvičování pravopisných jevů.

Český jazyk – sloh

 • Dopis.

Anglický jazyk

 • Shrnutí a procvičování přítomného času prostého.

Matematika

 • Zlomky – procvičování.
 • Geometrie: úhel, osa úhlů, osově souměrné útvary.

Vlastivěda

 • Praha a střední Čechy.

Přírodověda

 • Nervová soustava. 

Pracovní činnosti

 • Linoryt.

Výtvarná výchova

 • Linoryt.

Hudební výchova

 • Délka not, rytmicé cvičení, stupnice G dur.

Tělesná výchova

 • Cvičení s hudbou.
 • Průprava na házenou.

Doplňující informace pro rodiče

Jana Vyležíková, třídní učitelka 

Back To Top