Týdenní plán od 30. 5. do 3. 6.

Český jazyk

 • Větné členy, věta hlavní a vedlejší
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Neohebné slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Reklama

Anglický jazyk

 • My favourite person

Matematika

 • Procvičování – jednotky času, délky, objemu, hmotnosti
 • Ge: povrch krychle a kvádru

Vlastivěda

 • Severní Morava Valašsko

Přírodověda

 • Výroba papíru a plastu

Pracovní činnosti

 • Herbář

Výtvarná výchova

 • Lidové umění podle krajových zvyklostí

Hudební výchova

 • Hudba vokálně instrumentální

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě

Informatika

 • Uložení snímku z fotoaparátu do složky

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte známky na iskole – někteří žáci si horší známky nezapisují.

                             Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top