Týdenní plán od 12. 2. do 16. 2. 2024

Český jazyk

 • Mluvnice: Tvarosloví – přídavná jména, zájmena, číslovky.
 • Procvičování VS po B, L, M. Uč. str. 58-60.
 • Čtení: Divadlo – dějství, herec, kulisy, dramatizace, nahrávání hlasitého čtení.
 • Psaní: přepis, adresa – str. 4, 5.

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 •  Sčítání a odčítání trojciferných čísel, PS str. 24-28.
 • Procvičování násobení a dělení.
 • G: Poloměr, průměr, střed kružnice.

Prvouka

 • Opakování učiva, PS str. 38-40.
 • Rostliny a houby – úvod, PS str. 41.

Pracovní činnosti

 • Výběr, nákup a skladování potravin.

Výtvarná výchova

 • Kreslení na počítači.

Hudební výchova

 • Mezihra a předehra. Kamarádi Poslech: Fryderyk Chopin: Polonéza

Tělesná výchova

 • Cvičení rychlosti, obratnosti a síly – překážkové dráhy, cvičení se švihadly.

Doplňující informace pro rodiče:

 • Děti nosí v pouzdře denně funkční kružítko.
 • 16. 2.  „PYŽAMOVÝ BÁL“ – info zde.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA     
Jazyk český Matematika PRV HV
Podstatná jména obecná a vlastní Marťánci Sluneční soustava – Paxi Polonéza
Přídavná jména Převáděj jednotky délky S Moudronosem do vesmíru
Zájmena Převáděj jednotky hmotnosti Pohyb Země
Číslovky Převáděj jednotky objemu Den a noc – Paxi
Vyhledej přídavná jména Trénuj násobení a dělení
Vyhledej zájmena Na rybách
Diktáty – VS po L Tajné obrázky
Diktáty – VS po L Kružnice, kruh – video
Diktáty – VS po B Nakrm tučňáky
Back To Top