Týdenní plán od 9. do 13. prosince 2013

Český jazyk

 • Procvičování samohlásek, dvojhlásek, slabikotvorného r a l.
 • Třídění – samohlásky, souhlásky.
 • Sloh: tvoření vět na daná slova, vypravování o svátcích.
 • Uč. str. 49-50, uč. doma str. 43-45.

Čtení

 • Povídky o dětech – čtení s přednesem, dodržování délek.
 • Společná četba – Děti z Bullerbynu.
 • Nácvik básně Ořechy.
 • Uč. str. 53-58

Psaní

 • Psní velkých a malých písmen abecedy.
 • Správné držení těla při psaní.
 • Písanka str. 1-3.

Matematika

 • Sčítání a odčítání desítek.
 • Procvičování sčítání a odčítání do 20.
 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku.
 • G: úsečka.
 • PS str. 14-21.

Prvouka

 • Zvířata v zimě, zima.
 • Uč. str. 32-34, PS str. 3840, 41.

Pracovní vyučování

 • Dokončení vánočního přání.

Výtvarná výchova

 • Kapr.

Hudební výchova

 • Vánoční koledy.

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed, závodivé hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Do každé hodiny matematiky děti potřebují pravítko a osrtře ostrouhanou tužku č. 3.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Psaní ú, ů Doplň čísla Zima
Délky Sčítání desítek Zimní radovánky
Čtení – Jak Pepík Odčítání desítek Zvířata v zimě
Čtení – Červená Karkulka Úsečka  
  + a – do 20  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top