Týdenní plán od 9. 2. do 13. 2. 2015

Český jazyk

 • Procvičování tvrdých a měkkých souhlásek.
 • Souhlásky obojetné.

Čtení

 • Orientace v čteném textu a jeho obsah.
 • Básničky.

Psaní

 • Přepis, opis a diktát vět.

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání do 100.
 • Dočítání do celé desítky, vyvození sčítání s přechodem 10 (56+8, …).
 • Rýsování přímek a úseček.

Prvouka

 • Zdraví – opakování.

Pracovní vyučování

 • Loutka.

Výtvarná výchova

 • Různé druhy výtvarného umění.

Hudební výchova

 • Noty, délka not.
 • Ukolébavky.

Tělesná výchova

 • Cvičení se švihadly.
 • Přihrávky míčem.

Doplňující informace pro rodiče

 • Lyžařský kurz proběhne od 23. 2. do 27. 2. 2015, kurz zaplaťte do 13. 2.
 • Vybíráme fond leden a únor.
 • V únoru proběhne recitační soutěž.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Matematika

Český jazyk

Prvouka

Sčítání a odčítání do 100 Tvrdé a měkké souhlásky Stavba těla
Back To Top