Týdenní plán od 9. 10. do 13. 10. 2023

Český jazyk

 • Pravopis souhláskových skupin, koncovky v příponách
 • Opakování vyjmenovaných slov

Český jazyk – sloh

 • Popis předmětu

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba – čísla

Matematika

 • Písemné násobení 2, 3 cif. činitelem
 • Geo – Čtverec, trojúhelník-obvod

Vlastivěda

 • Národní obrození
 • Kulturní život v 19. století

Přírodověda

 • Člověk a energie, elektrická energie

Informatika

 • Editace textu, ukládání práce do souboru
 • Psaní všemi deseti

Pracovní činnosti

 • Makety budov

Výtvarná výchova

 • Vyjadřování morfologie při kresbě růstu rostlin a možnosti dotváření fantazií

Hudební výchova

 • Intonace 8. stupeň a spodní 5 stupeň

Tělesná výchova

 • Hod, posilovací cviky

Doplňující informace pro rodiče

Kontrola přípravy na výuku, cvičební úbor na venkovní pobyt.

25. 10. připravujeme akci v parku.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika – písemné nás. dvojcifer. číslem ,

Jazyk český – stavba slova , slovesa , opakuj

Vlastivěda – Osvícenství , video

Přírodověda – energetika

Hv – B. Smetana

Back To Top