Týdenní plán od 9. 1. do 13. 9. 2012

Český jazyk

 • Slovesa, vyjmenovaná slova, slovní druhy – procvičování.
 • Podstatná jména – mluvnické kategorie.
 • Učebnice str. 62-66.

Český jazyk – sloh

 • Popis podle obrázkové osnovy.

Anglický jazyk

 • Barvy – otázka, odpověď.

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání.
 • Zaokrouhlování čísel.
 • Geometrie: trojúhelník, čtverec, obdélník.
 • Učebnice str. 15-17.

Vlastivěda

 • Počasí a podnebí.
 • Test: pohoří, vodstvo, města.

Přírodověda

 • Ekosystém les.

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí.

Výtvarná výchova

 • Autoportrét.

Hudební výchova

 • Hudební nástroje.

Tělesná výchova

 • Cvičení obrarnosti, rychlosti, síly.
 • Kotouly.

Doplňující informace pro rodiče

 • V pátek 13. 1. mají žáci pouze 4 vyučovací hodiny.
 • Prosím, kontrolujte svým dětem pomůcky do geometrie. 1/3 žáků neměla minulou hodinu pomůcky vpořádku.
 • V únoru budeme jezdit bruslit.
 • Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top