Týdenní plán od 2. 1. do 6. 1. 2012

Český jazyk

 • Slovesa – shrnutí učiva.
 • Procvičování vyjmenovaných slov.
 • Učebnice str. 60-63.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování.

Anglický jazyk

 • My hobbies – moje záliby.
 • I like, I don’t like a odpovědi.
 • Lekce 12.

Matematika

 • Čísla větší než 10 000 – zaokrouhlování, pamětné sčítání a odčítání.
 • Písemné násobení a dělení čísel do 10 000.
 • Geometrie: osová souměrnost, rovnoběžky, kolmice.
 • Učebnice str. 11, 13-14.

Vlastivěda

 • Města ČR.
 • Orientace na mapě – města, řeky, pohoří.

Přírodověda

 • Živočichové – shrnutí.

Pracovní činnosti

 • Látání ponožky.

Výtvarná výchova

 • Kresba vyjadřující skutečnost

Hudební výchova

 • Hudba vokální a instrumentální.
 • Sněhulák.

Tělesná výchova

 • Kurz plavání.
 • Kotouly.

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí.
 • Psaní ZAV.

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 3. 1. 2012 jedeme plavat, učíme se 2 hodiny – Čj a Př.
 • V pátek 6. 12. píší žáci v přírodovědě písemku z živočichů a do geometrie jim překontrolujte pomůcky na rýsování.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top