Týdenní plán od 9. 1. do 13. 1. 2023

Český jazyk

 • Podstatná jména – kategorie
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Četba vlastních knih
 • Recitace

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Matematika

 • Počítáme s velkými čísly – porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a odčítání
 • Dělení 1 000, 10 000, …
 • G – jednotky obsahu (převádění jednotek) 
 • G – úsečka (shodné úsečky, střed a osa)

Vlastivěda

 • Světadíly a oceány
 • Evropa – povrch

Přírodověda

 • Podnebné pásy –  tropický a subtropický pás (opakování)

Informatika

 • Práce v power pointu
 • Orientace na klávesnici
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Vyšívání

Výtvarná výchova

 • Proporce lidského těla – kresba

Hudební výchova

 • Ostinato, prodleva
 • Nácvik písně
 • Doprovod na ON

Tělesná výchova

 • Překážkové dráhy
 • Taneční krok

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage

 

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top