Týdenní plán od 8.9. do 12.9.

 

Český jazyk

 • hláskosloví, vyjmenovaná slova
 • diktát slov

Český jazyk – sloh

 • liniatura, sklon a rozestup písma, vypravování

Anglický jazyk

 • země (contries), konverzace (personal information)

Matematika

 • jednotky, délky, pamětné sčítání a odčítání
 • bod, úsečka, přímka, polopřímka

Vlastivěda

 • opakování z českých dějin

Přírodověda

 • podmínky života na Zemi

Pracovní činnosti

 • bezpečnost a hygiena práce

Výtvarná výchova

 • vytváření kontrastu přírodních forem a pozadí

Hudební výchova

 • rozšiřování hlasového rozsahu

Tělesná výchova

 • poučení o bezpečnosti, hygiena při pohybových aktivitách, první pomoc, fair play, prevence šikany

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 10.9. 2014 třídní schůzka v 16:15 v učebně 5.A.

 

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top