Týdenní plán od 8. dubna do 12. dubna 2024

Český jazyk

 • Mluvnice: Vyjmenovaná slova po S.
 • Procvičování VS po B, L, M, slovních druhů a mluvnických kategorií podst. jmen. Uč. str. 83-85
 • Čtení: Obsah přečteného textu, líčení atmosféry příběhu, prezentace knihy. Dětští spisovatelé.
 • Psaní: opis, přepis – str. 16 a 17.

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Násobení a dělení číslem končícím na jednu nebo dvě nuly.
 • Převádění jednotek délky.
 • Dělení mimo obor násobilky.
 • Procvičování písemného i pamětného sčítání a odčítání.
 • PS str. 38 a 39.
 • G: Úsečka –přenášení a  porovnávání úseček pomocí kružítka, PS str. 40.

Prvouka

 • Stavba těla živočichů – obratlovci, bezobratlí
 • PS str. 53-54.

Pracovní činnosti

 • Práce ve školní dílně.

Výtvarná výchova

 • Koláž – skupinová práce (zvířata v lese, na dvorku, v ZOO)

Hudební výchova

 • Rytmická a melodická cvičení.

Tělesná výchova

 • Rozvoj pozornosti – házení a chytání míče, pohotovost na signál, házení na pokračování.

Doplňující informace pro rodiče:

 • Kontrolujte, prosím, dětem pomůcky a potřeby do vyučování.
 • Dohlédněte, prosím, na pravidelné  čtení knihy.
 • V tomto týdnu máme z organizačních důvodů vyměněné hodiny Pv a Vv.
 • Prosím, aby děti chodily do školy ve vhodném oblečení. Ve třídě máme velké horko.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA     
Jazyk český Matematika PRV HV
VS po S Dělení mimo obor MN Třídění živočichů Kudy chodí jaro
Tvary VS po S a slova příbuzná Násobení mimo obor MN Spoj správně Kudy chodí jaro
Chytáky po S Pamětné + a – Savci
Šibenice Písemné + a – Ptáci
Procvičuj VS po S Násobení a dělení 10 Ryby
Diktáty Práskni krtka – MN Obojživelníci
VS po S – písnička Přenášení a porovnávání úseček – video Obratlovci – kvíz
Cesta přes rybník Obratlovci a bezobratlí
VS po S – trénuj

 

Back To Top