Týdenní plán od 8. 9. do 12. 9. 2014

Český jazyk

 • Věty, slova, slabiky
 • Druhy vět
 • Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, mě, vě
 • Psaní u, ú, ů
 • Uč. str. 6-10
 • Sloh: základy techniky mluveného projevu
 • Psaní: velká písmena abecedy, slova, krátké věty, písanka str. 2-3
 • Čtení: plynulé čtení, próza x poezie,čítanka str. 7-11

 

Anglický jazyk

 • Pozdravy
 • Čísla 1-5

 

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem
 • Porovnávání čísel
 • Slovní úlohy na + a –
 • Procvičování násobení a dělení 2 a 3
 • G: bod, přímka
 • Uč. str. 4-9

 

Prvouka

 • Škola
 • Cesta do školy
 • Uč. str. 7-9, PS str. 5-10

 

Pracovní činnosti

 • Práce s drobným materiálem

 

Výtvarná výchova

 • Hry s barvou – drak, temepery, tuž

 

Hudební výchova

 • Nácvik písně Starosti s muzikou
 • Notová osnova, houslový klíč

 

Tělesná výchova

 • Poučení o pravidlech bezpečnosti v hodinách Tv
 • Kotoul vpřed, vzad
 • Přihrávky jednoruč

 

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 10. 9. se koná v 16.15 společná třídní schůzka.
 • Na pondělí potřebují děti do Tv cvičební úbory.
PROCVIČUJ SI UČIVO
Jazyk český Matematika Prvouka
Slabiky dě, tě, ně Násobení a dělení 2 Chodec
Slabiky bě, pě, mě, vě Násobení a dělení 3 Cyklista
Druhy vět Násobení a dělení čísly 0-3  
Psaní ú,ů Procvičování  
  Spojovačky  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top