Týdenní plán od 8. do 12. října 2012

Čtení

 • Procvičování písmen, slabik, slov
 • Vyvození písmenka L, l
 • Slabiky s písmenem l

Psaní

 • Dokončení uvolňovacích cviků v písance I, volné listy
 • Nácvik písmen e,é, i,í,
 • Písanka II, str. 3-5, malý sešit str. 1, 2

Matematika

 • Psaní číslic 1, 2, 3
 • Porovnávání
 • Dokreslování daného počtu
 • Tvoření jednoduchých slovních úloh podle obrázků
 • PS str. 14

Prvouka

 • Živočichové na podzim
 • Podzimní měsíce, znaky podzimu
 • PU str. 14

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem – skřítek z listů

Výtvarná výchova

 • Práce smodelovací hmotou – ježek

Hudební výchova

 • Nácvik písně Zdravíme tě, podzime

Tělesná výchova

 • Držení míče jednoruč a obouruč

Doplňující informace pro rodiče

 • V tomto týdnu začnou děti psát tužkou do malých písanek. Dohlédněte,aby měly v pouzdře denně ostrouhané dvě tužky č. 2. Psací pera zatím nebudeme používat!
 • V pátek budeme potřebovat barevné listy do Pv na výrobu skřítků.
 • Pokud budete mít zájem procvičovat učivo s dětmi na počítači, uvádím vhodné odkazy.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika
Čtení samohlásek Počítáme do 5
Slabiky na M Číselná řada do 5
Slova s písmenem M Procvičování geometrických tvarů
Urči počet slabik  
Domino  

 

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top