Týdenní plán od 8. 9. do 12. 9. 2014

Český jazyk

 • Věta, slovo, slabika
 • Začátek a konec věty
 • Počet slov ve větě
 • Slova jednoslabičná, dvojslabičná, trojslabičná..

Čtení

 • Čtení z Čítanky, četba říkadel, hádanek.. (plynulost, přesnost, správná četba délek)

Psaní

 • Opis, přepis písmen a číslic

Matematika

 • Sčítání a odčítání, porovnávání, číselná řada, slovní úlohy do 20

Prvouka

 • Ve škole, cesta do školy

Pracovní vyučování

 • Bezpečnost při práci

Výtvarná výchova

 • Navlékání přírodnin

 

Hudební výchova

 • Nácvik písní, rytmizace, hudební hádanky

Tělesná výchova

 • Zdravotní cvičení, pohybové hry na rozvoj postřehu a rychlosti

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 10.9. v 16:15 jsou informativní třídní schůzky ( ve 2.B)
 2. Od pondělí do čtvrtku budou děti dostávat domácí úkoly (vždy ze čtení a k tomu jeden písemný z M, nebo z ČJ, anebo z PRV)
 3. Na víkend úkoly nebudou
 4. Na VV (úterý) si děti přinesou šípky, jeřabiny, kukuřici… (každý, dle svých možností)

třídní učitelka: Vladimíra Dudková

Back To Top