Týdenní plán od 8. 3. do 12. 3. 2021

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu mužského
 • Knižní ilustrace a ilustrátoři

Český jazyk – sloh

 • Oznámení

Anglický jazyk

 • Dad at the sports centre

Matematika

 • Rovnice, přímá úměrnost
 • Písemné násobení dvojciferným činitelem
 • Jednotky objemu, času

Vlastivěda

 • Staré pověsti české
 • Velká Morava

Přírodověda

 • Živočichové našich polí

Informatika

 • Malování
 •  Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Pomoc v domácnosti

Výtvarná výchova

 • Ilustrace

Hudební výchova

 • Referáty

Tělesná výchova

 • Posilování

Odkazy k procvičení učiva

 

ČJ a M VL a PŘ Jiné
Vzory muž. rod

Pán x hrad

Rovnice +, –

Rovnice *, :

Jednotky času

Jednotky objemu

 

Křížovka 1

Křížovka 2

Pověsti

Pověsti – video

Velkomoravská říše

Testík

Pole

Pole – živočichové

 

Dopravní výchova

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top