Týdenní plán od 15. 3. do 19. 3. 2021

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu mužského
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Četba ukázek s porozuměním

Anglický jazyk

 • Dad at the sports centre
 • My favourite sports activities

Matematika

 • Rovnice, přímá úměrnost
 • Jednotky délky a hmotnosti
 • Rýsování a obvod trojúhelníku

Vlastivěda

 • Počátky křesťanství, české království

Přírodověda

 • Ekosystém louka

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Pokusy a pozorování

Výtvarná výchova

 • Ilustrátoři

Hudební výchova

 • Referáty

Tělesná výchova

 • Posilování
 • Přeskoky přes švihadlo

Odkazy k procvičení učiva

ČJ a M VL a PŘ
i/y muž. rod 1

i/y muž. rod 2

Mužské vzory

Jednotky délky

Jednotky hmotnosti

Přímá úměrnost

Jednotky času

Čas – pexeso

Tajenka 1

Tajenka 2

Opakování

Kvíz

Test

První Přemyslovci 1

První Přemyslovci 2

Louka – rostliny

Poznávačka

 

Back To Top