Týdenní plán od 8. 2. do 12. 2. 2021

Český jazyk

 • Opakování tvrdých a měkkých souhlásek
 • Psaní ů,ú
 • Psaní párových souhlásek – vyvození
 • Párové souhlásky B x P

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním
 • Výrazné čtení
 • Prezentace prázdninové mimočítankové četby

Psaní

 • Opis, přepis

Matematika

 • Opakování počítání do 100 bez přechodu 10
 • Počítání do 100 s přechodem (příklady typu 26+6, 35+7..)

Prvouka

 • Lidské tělo
 • Být zdravý
 • Nemoc, úraz

Pracovní vyučování

 • Přišívání knoflíku

Výtvarná výchova

 • Přišívání knoflíku

Hudební výchova

 • Notový zápis, houslový klíč
 • Hra na Orffovy nástroje, bobotubes, zvonkohru
 • Poslech

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 1. Nástup do školy v pondělí 8. 2. 2021.
 2. Lyžařský kurz, který měl probíhat v druhé polovině února, byl z důvodu epidemiologické situace zrušen.
 3. Plavecký kurz zůstává stále přerušen.
 4. Připomínám nutnost kontroly přípravy dětí na výuku – dětem často chybí tuhá lepidla, nůžky, fixy na tabulku, tužka č. 3 do geometrie …. a začínají také zapomínat pracovní sešity a učebnice.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Tvrdé a měkké souhlásky Procvičování počítání do 100 Části těla
Procvičování ú,ů,u Další procvičování Nemoc x úraz
Spodoba B x P Počítání s přechodem Hygiena

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top