Týdenní plán od 8. 11. do 12. 11. 2021

Český jazyk

 • Homonyma, slova významem nadřazená a podřazená
 • Čtvrtletní písemná práce
 • Slovesa

Český jazyk – sloh

 • Písemné slohová práce

Anglický jazyk

Matematika

 • Římské číslice
 • Zlomky
 • Souřadnice bodů
 • G: test

Vlastivěda

 • Hospodářský rozvoj českých zemí. Rozvoj vědy a techniky – vynálezy
 • 1. světová válka

Přírodověda

 • Střídání dne a noci
 • Střídání ročních období
 • Měsíc

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Sestavování pohyblivých modelů

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření věcí, jejich pozorování a vyjádření základních, tvarových a prostorových znaků

Hudební výchova

 • Hra na Orffovy nástroje
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Šplh
 • Posilovací cviky, dynamika, postřeh

Doplňující informace pro rodiče

 • Pravidelně kontrolujte dětem pomůcky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Vyjmenovaná slova, ě/je, ě/je, slova nadřazená a podřazená, slovesa

Římské číslice, zlomky

Nespravedlivé Rakousko, Národ sobě, hospodářský růst, dualismus, rozvoj vědy a techniky

Sluneční soustava, planety,

Back To Top