Týdenní plán od 7. do 11. dubna

Český jazyk

 • Zájmena – procvičování psaní správných tvarů
 • Číslovky – skloňování
 • Shrnutí o číslovkách
 • str. 122-124

Český jazyk – sloh

 • Oznámení, str. 125

Anglický jazyk

 • – opakování a procvičování to have got, dnů v týdnu, určování času – lekce 4B – přítomný čas prostý

Matematika

 • Počítáme se zlomky – sčít. a odčít.
 • Písemné +, – (i deset. čísel)
 • Násobení deset. čísel 10 a 100
 • G – opakování rýsování různých poloh přímek, grafický součet, rozdíl
 • str. 20-24

Vlastivěda

 • Střední Čechy, Polabí
 • str. 10-13

Přírodověda

 • Základy 1. pomoci

Pracovní činnosti

 • Péče o rostliny – vliv chemických prostředků

Výtvarná výchova

 • Funkce barev světlých a tmavých, teplých a studených k dotváření prostoru

Hudební výchova

 • Délka, výška, síla a barva tónů

Tělesná výchova

 • Sportovní a pohybové hry – při příznivém počasí budeme již cvičit venku

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 9. dubna se konají informativní třídní schůzky. Žádám rodiče, aby všichni přišli již na 15. 30 hod. (informace k výletu do Prahy).

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top